Boshlang’ich sinf o’quvchilarining intelektual qobilyatlarini rivojlantirish

Authors

  • Ziyodaxon Maxamadjon qizi Bobayeva Namangan davlat universiteti

Keywords:

maktab, xotira, mantiqiy, tahlil, sintez, shaxs

Abstract

Ushbu maqolada, ko’rib turganimizdek, intellectual rivojlanish har bir darslarda, balki kompleks, muntazam ravishda rivojlanishi kerak. Voqelik narsa va hodisalarini aks ettiruvchi fikrlash inson bilimining eng yuqori bosqichidir. Shu bilan birga, u o’zining yagona sezgi manbasiga ega bo’lib, to’g’ridan-to’g’ri aks ettirish chegaralarini kengaytiradi, bu esa odam tomonidan to’g’ridan-to’g’ri idrok eta olmaydigan bunday xususiyatlar va hodisalar haqida bilim olish imkonini beradi.

References

Shavkat Mirziyoyev “Yangi O’zbekiston Strategiyasi” 2021.-b.305

Чернова А.А. Развитие логического мышления младших школьников на уроках математики // Материалы XII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум»

Занков, Л. В. Избранные педагогические труды [Текст] / Л. В. Занков ; вступ. ст. Ш. А. Амонашвили. – М.: Новая шк., 1996. – 432 с.

Афонькин, С. Ю. Учимся мыслить логически: увлекательные задачи для развития логического мышления [Текст] / С. Ю. Афонькин. – СПб.: Литера, 2002. – 144 с.

Бобоева, З. М. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. Ученый XXI века, (5-1 (86)), 22-25.

Бобаева, З. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ. In Диалог культур и толерантность общения (pp. 66-71).

Мансурова Г. Р. ОСОБЕННОСТИ Я–КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ИНТЕРНЕТ–КОММУНИКАЦИИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 5-1 (86). – С. 52-54.

Davletshin M. O’quvchilarda texnik qobilyatning rivojlanishi. Toshkent.1991

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Bobayeva, Z. M. qizi. (2023). Boshlang’ich sinf o’quvchilarining intelektual qobilyatlarini rivojlantirish. Science and Education, 4(2), 973–977. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5144

Issue

Section

Pedagogical Sciences