Boshlang’ich sinflarda kishilik olmoshlarini o’rganish metodikasi

Authors

  • Subhidam Murodjon qizi Yo’ldosheva Jizzax shahar, 15-maktab

Keywords:

so’z turkumlari, olmosh, metod, texnologiya, kishilik olmoshlari, mashqlar

Abstract

Ushbu maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilarining kishilik olmoshlari mavzusini tushunishlari va o’zlashtirishlari uchun ona tili darslarida foydalanish uchun ba’zi metod va texnologiyalar keltirib o’tilgan. Bundan tashqari texnologiya va olmosh tushunchalariga ham alohida to’xtalib o’tilgan.

References

Umumiy o'rta ta'limning Davlat Ta'lim standarti va O'quv dasturi. Boshlang’ich ta’lim. O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi Vazirligi Respublika Ta’lim Markazi. Toshkent-2017

Fayziyeva, U. (2021). Alohida ehtiyojli bolalarning inklyuziv sharoitda ta’lim olishining tashkiliy va metodik asoslar. Maktab va hayot, 5(1), 125-132

Qodirova, F., Ibadullayeva, S. N. (2022). Barcha bolaga birdek sifatli ta’limni ta’minlash davr talabi. Inklyuziv ta’lim, 1(1), 243-246.

Усмонов,М.T. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 123-130.

Усмонов,М.T. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 192-201.

Усмонов,М.T. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 105-112.

Усмонов,М.T. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-96.

Усмонов,М.T. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 77-85.

Усмонов,М.T. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 35-43.

Усмонов,М.T. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 113-122.

Усмонов,М.T. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.

Усмонов,М.T. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.

Усмонов,М.T. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.

Усмонов,М.T. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 239-248.

Усмонов,М.T. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 26-38.

Усмонов,М.T. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 19-25.

Усмонов,М.T. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 66-76.

Усмонов,М.T. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 131-138.

Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 64-71.

Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 81-85.

Усмонов,М.T. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 52-63.

Усмонов,М.T. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 213-225.

Усмонов,М.T. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 25-34.

Усмонов,М.T. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 92-96.

Усмонов,М.T. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 39-51.

Усмонов,М.T. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-108.

Усмонов,М.T. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 72-80.

Усмонов,М.T. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 249-255.

Усмонов,М.T. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 202-212.

Усмонов,М.T. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-91.

Усмонов,М.T. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 18-24.

Усмонов,М.T. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-104.

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Yo’ldosheva, S. M. qizi. (2023). Boshlang’ich sinflarda kishilik olmoshlarini o’rganish metodikasi. Science and Education, 4(2), 1010–1015. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5152

Issue

Section

Pedagogical Sciences