Moliyaviy globallashuv sharoitida moliya bozorining rivojlanish tendensiyalari

Authors

  • G’ofurjon G’ulamovich Shermatov Namangan muhandislik-qurilish instituti

Keywords:

moliya bozori, fond bozori, transmilliy korporatsiyalar, xalqaro moliyaviy munosabatlar

Abstract

Moliya bozori bo‘sh mablag‘larni safarbar etib, ularni moliyaviy resurslarga, aholi qo‘lidagi harakatsiz pulni daromad keltiruvchi manbaga aylantiradi. Depozitlar, veksellar, valyuta, aksiya, obligatsiya, derivativ (hosilaviy qimmatli qog‘ozlar) va sug‘urta bozorlarini o‘z ichiga oladigan moliya bozori odatda iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Moliya bozorini taraqqiy toptirish, raqobat muhitini yaxshilash, moliyaviy boshqaruvning yangi turlarini qo‘llashga ko‘maklashish, xo‘jalik yurituvchi subyektlarga investitsiyalarni jalb qilish bilan birga qo‘shimcha ish o‘rinlarini yaratish orqali ijtimoiy muammolarni ham hal etishga xizmat qiladi.

References

Красавиной Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М.: Финансы и статистика, 2007. – С.289.

Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. – М.: Издательство «Экзамен», 2000. – С.150.

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. – М.: Маркетинг, 2003.

Слепова В.А., Звоновой Е.А. Международный финансовый рынок. – М.: Магистр, 2009.

Xojimatov R.X. Xalqaro moliya bozori: nazariy qarashlar va umumiy tavsif. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2015-yil.

Vahobov А., Jumayev N., Burxonov U. Xalqaro moliya munosabatlar. Darslik. -T.: “Sharq”, 2003.

Ataniyazov J.X., Alimardonov E. D. Xalqaro moliya munosabatlari. Darslik.T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti” 2014. -333 b

Seeking Alpha - Country Stock Markets As A Percent Of World - https://seekingalpha.com/article/4225343

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. - Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. - М.: 1997, 416 с., С. 292-293

Khidirov N. (2020) "SPECIFIC FEATURES OF FINANCING INVESTMENT ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES," International Finance and Accounting: Vol. 2020: Iss. 1, Article 31.

Sotvoldiyev, A. I., & Xidirov, N. G. (2022). Dinamik modellarni iqtisodiyotda qoʻllanilishi. Science and Education, 3(3), 1128-1137.

Khidirov, N. G. (2021). Mechanisms and methods of financing enterprise investment projects. Journal of Economics, Finance and Management Studies, 4(05), 475-482.

Mehmonaliev, A. G. U., & Khidirov, N. G. (2022). Public finance management its modern problems. Science and Education, 3(11), 1075-1080.

KHIDIROV, N. EVALUATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENT ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. ИНТЕРНАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью" Интернаука", 46-48.

Шерматов Г.Г. Роль корпоративного управления в условиях рынка. Пятнадцатые международные плехановские чтения тезисы докладов. Москва2002 год 390-392 стр.

Шерматов Г.Г. Основные аспекты совершенствования структуры управления в акционерных обществах. “Эканомический вестник Узбекистана” журнал. 2002 год № 4. 55-56 стр.

Shermatov G‘.G‘. The concept and functions of innovation management. EPRA International Journal of Economics, Business and Management Studies (EBMS)|ISSN: 2347-4378|Journal DOI: 10.36713/epra1013|SJIF Impact Factor (2020): 7.035 EPRA Journals DOI: https://doi.org/10.36713/epra1013 2020 year September, 64-69 pag.

Shermatov G‘.G‘. Production technologies - as an object of management «Экономика и социум» №2(81) часть 1 (февраль, 2021). Сайт :http://www.iupr.ru

Shermatov G‘.G‘. Situational approaches to effective leadership «Экономика и социум» №3(82) часть 1 (март, 2021). Сайт: http://www.iupr.ru

Shermatov G‘.G‘. Signs, functions and responsibilities of the enterprise asia pacific journal of marketing & management reviewissn: 2319-2836 Impact factor: 7.603 Vol 11, Issue 05, 2022 https://www.gejournal.net/index.php/APJMMR/article/view/523

Shermatov G‘.G‘. O‘zbekiston respublikasida samarali bank tizimini yaratish va uning faoliyatini rivojlantirish. Namangan muhandislik texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali .Том 7, Maxsus son 2, 2022 yil. 478-483 b.

Аллаяров, С. Р., & Зайнитдинов, С. М. Ў. (2021). Иқтисодий ўсишга таъсир кўрсатувчи омиллар ва уларнинг таснифи. Science and Education, 2(11), 1156-1169.

Аллаяров, С. Р., Мардонов, Ш. Х., & Абдурахимова, Г. М. (2020). Ретроспективный и целеориентированный подходы к оценке эффективности фискальной политики. Экономика и социум,(4), 138-147.

Аллаяров, С. (2022). К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. Архив научных исследований, 2(1)

Downloads

Published

2023-03-05

How to Cite

Shermatov, G. G. (2023). Moliyaviy globallashuv sharoitida moliya bozorining rivojlanish tendensiyalari. Science and Education, 4(2), 1500–1508. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5236

Issue

Section

Economic Sciences