Adabiyot darsliklaridagi hikoyalarning tarbiyaviy ahamiyati (“Fonarchi ota” hikoyasi asosida)

Authors

  • Sherzod To’ychiyevich Normo’minov O’zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
  • Shaxlo Abdusaidova O’zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Keywords:

hikoya, didaktik, janr, vatanparvarlik, voqea, insoniy fazilatlar

Abstract

Hikoya janri insonga ma’naviy ozuqa beruvchi ijod mahsulidir. Jahon va o‘zbek adabiyoti nasrida hikoya janri badiiy saviyasi baland, mazmuni ixcham, real voqelik yoritilgan asar hisoblanadi. Hikoyada davr va qahramon masalasi, ijtimoiy hayot tasviri, xarakterlar talqini asarning asosiy bo‘g‘inini tashkil etadi. Bu janr azal-azaldan didaktik ma’no kasb etib, insonlarga o’zgalar turmushi orqali xulosa chiqarish va ularni yaxshiliklarga yetaklash, insoniy fazilatlarni shakllantirish uchun xizmat qilib kelgan. Shu boisdan, hikoya janri badiiy adabiyotda tarbiyaviylik jihati ustuvorligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada “Fonarchi ota” hikoyasi misolida o’quvchilarni vаtаnpаrvаrlik, fuqаrоlik tuyg‘usi, bаg‘rikenglik, qоnunlаrgа, milliy vа umuminsоniy qаdriyаtlаrgа hurmаt ruhidа, zаrаrli tа’sirlаr vа оqimlаrgа qаrshi turа оlаdigаn, hаyоtgа bо‘lgаn qаt’iy ishоnch vа qаrаshlаrgа egа shаxs sifаtidа tаrbiyаlаshda hikoyaning muhim jihatlari haqida batafsil to’xtalishga harakat qilindi.

References

Ahmedov S, Qosimov B, Qo’chqorov S, Rizayev Sh. ADABIYOT. Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. To’rtinchi nashr. Sharq. Toshkent-2020.

Иномова М.О. Оилада болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси. – Тошкент: ТДПУ, 1999. – 38 б

Мавланова Р. ва.бошқ. Педагогика. – Тошкент: Ўқитувчи, 2001. – 204 б.

Мирзаев М.Ж. Китобхонлик – маънавий тарбияни шакллантирувчи омил сифатида // Педагогик маҳорат. – Бухоро, 2020. 3-сон. – Б. 127-131.

O’zbek tilining izohli lug’ati. 5 tomlik. 5 jild

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Normo’minov, S. T., & Abdusaidova, S. (2023). Adabiyot darsliklaridagi hikoyalarning tarbiyaviy ahamiyati (“Fonarchi ota” hikoyasi asosida). Science and Education, 4(4), 795–801. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5590

Issue

Section

Pedagogical Sciences