Бўлажак талаба-қизларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг назарий асослари

Authors

  • Насибахон Абдулхамидовна Вахабова Наманган давлат университети

Keywords:

мамлакат, кодекс, оила, давлат, ижтимоий, қадрият

Abstract

Мақолада оилада тарбиянинг мақсади ва воситалари, буюк мутафаккирларнинг оила ҳақидаги фикрлари, шарқ олимларининг оила ва ундаги муомала ҳамда муносабарлар ҳақидаги қарашларига, оила шахсни ҳар томонлама ривожланишига ёрдам беради муқаддас даргох энанлигига доир педагогик маълумотлар берилган.

References

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси Т., Узбекистон, 2003.

Ўзбекистoн Республикaси Президентининг 2017 йил 7 феврaлдaги “Ўзбекистoн Республикaсини янaдa ривoжлaнтириш бўйичa Ҳaрaкaтлaр стрaтегияси тўғрисидa”ги 4947-сoн Фaрмoни. Ўзбекистoн Республикaси қoнун ҳужжaтлaри тўплaми, 6-сoн. 70-мoддa.

Мусурманова О. Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини шакллантиришнинг педагогик асослари: Пед. фан. докт. ёзилган дис. – Тошкент, 1993. – 364 б.

Азаров Ю.П.«Семейная педагогика. Воспитание ребенка в любви, свободе и творчестве. - М.: "Эксмо", 2015. - 496 с.

Зуннунов А. Педагогика назарияси «Укитувчилар тайёрлаш» ва «Педагогика» фани сохаси йуналишлари учун укув кулланма) Тошкент «Алокачи» — 2006 Б 164

Зритнева Е.И. Семьеведение / Е.И. Зритнева, Н.П. Клушина. - М.: ВЛАДОС, 2006. - 246 с.

Зуннунов А. Педагогика назарияси «Укитувчилар тайёрлаш» ва «Педагогика» фани сохаси йуналишлари учун укув кулланма) Тошкент «Алокачи» — 2006 Б 164

Зуннунов А. Педагогика назарияси «Укитувчилар тайёрлаш» ва «Педагогика» фани сохаси йуналишлари учун укув кулланма) Тошкент «Алокачи» — 2006 Б 164

Рахимов С.Р. Психолого-педагогические взгляды Ибн Сины. -Ташкент: Укутувчи, 1979, 167 с.

Ҳошимов, К. Нишонова, С. Иномоёа, Ҳасанов Р. Педагогика тарихи педагогика олии уқув юртлари ва университетлар талабалари учун уқув қулланма тошкент «уқитувчи» 1996 б. 340

Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.

Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O’smirlar o’rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o’ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Вахабова, Н. А. (2023). Бўлажак талаба-қизларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг назарий асослари. Science and Education, 4(4), 1037–1043. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5640

Issue

Section

Pedagogical Sciences