Musiqa ta’limida bolalar folklor qo’shiqlarini o’rgatishning ilmiy pedagogik ahamiyati

Authors

  • Nuriddin Muxiddinovich Saloxov Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti

Keywords:

musiqa folklori, o‘quvchilar, musiqa madaniyati, milliy urf-odat, an’analar, o‘rta ta’lim

Abstract

O‘zbek xalqi tarixida shakllangan va rivojlangan musiqa folklori istiqlol yillarida sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi. Milliy musiqa san’ati yutuqlarini o‘rganish bo‘yicha katta imkoniyatlar ochildi. Bu soha rivojiga ko‘rsatilayotgan doimiy e’tibor natijasida yosh iste’dodlarning o‘zini namoyon etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratildi. Shundan kelib chiqqan holda boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga musiqa folklorini o‘rgatish dolzarb muammolardan biriga aylandi. Chunki, musiqa folklori millatning ma’naviy-musiqiy boyligi hisoblanishi bilan birga uning mazmunida milliy urf-odat va an’analar, milliy mentalitet o‘z ifodasini topgan. Musiqa folklori o‘zining o‘ynoqiligi va jo‘shqinligiga ko‘ra o‘quvchilarni estetik tarbiyalashda muhim didaktik vosita sanalanadi. Shuning uchun ham umumiy o‘rta ta’lim maktablarida “Musiqa madaniyati” o‘quv fani jarayonid musiqa folklorini o‘rganish o‘quvchilarning san’at asarlarini his etish, ulardan ma’naviy zavq olish, go‘zallikka intilish kabi xislatlarining shakllanishida alohida ahamiyatga ega.

References

Б.Х. Мадримов. Представление учителя музыкальной культуры о педагогическом творчестве и педагогических технологиях. Вестник науки и образования, 33-36

Б.Х. Мадримов. Развитие музыкальной культуры в Средней Азии. Международная Академия Наук Педагогическое образование. Научно-методический …

Б.Х. Мадримов. Эстетическое воспитание школьников узбекской музыки и народных песен. Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал 1 (01), 62-65

Б.Х. Мадримов. Эпическое своеобразие творчества народного сказителя бола бахши Абдуллаева (на основе музыкального фольклора Хорезма). Народная художественная культура: вызовы XXI века, 114-117

Б.Х. Мадримов. Исторические этапы развития узбекского народного творчества. Всемирный бюллетень социальных наук 1 (1), 32-33

Б.Х. Мадримов. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие. Научный прогресс 2 (4), 902-907

Б.Х. Мадримов. Принципиальные мобильности произведений современного музыкального искусства. Научный прогресс 2 (4), 889-895

Б.Х. Мадримов. Представление учителя музыкальной культуры о педагогическом творчестве и педагогической технологии. Вестник науки и образования, 99

Б.Х. Мадримов. Талабалар тарбиявий ишларини режалаштиришнинг педагогик асослари. Педагогик махорат, 201-204

Б.Х. Мадримов. Факторы морально-эстетического становления личности будущего профессионального музыканта. Научный прогресс 1 (5), 576-580

К.Б. Холиков. Музыкальная педагогика и психология. Вестник науки и образования, 58-61

К.Б. Холиков. Неизбежность новой методологии музыкальной педагогике. Science and Education 4 (1), 529-535.

К.Б. Холиков. Детальный анализ музыкального произведения. Science and Education 4 (2), 1069-1075

К.Б. Холиков. Математический подход к построению музыки разные условия модели построения. Science and Education 4 (2), 1063-1068.

К.Б. Холиков. Особенность взаимосвязанности между преподавателем и учащимся ракурса музыки в различных образовательных учреждениях: детском саду, школе, вузе. Science and Education 4 (2), 1055-1062.

К.Б. Холиков. Нарастание педагогического процесса посредством тестирования на материале предмета в рамках специальности музыкальной культуры. Science and Education 4 (3), 505-511.

KB Kholikov. Передовые формы организации педагогического процесса обучения по специальности музыкальной культуры. Science and Education 4 (3), 519-524.

К.Б. Холиков. Психолого-социальная подготовка студентов. Социальный педагог в школе: методы работы. Science and Education 4 (3), 545-551.

К.Б. Холиков. Эволюция эстетики в условиях прогрессивный модели музыкальной культуры, из опыта работы КБ Холикова 30 школы г. Бухары Республики Узбекистан. Science and Education 4 (3), 491-496.

К.Б. Холиков. Перенос энергии основного голоса к другим голосам многоголосной музыки. Science and Education 3 (12), 607-612.

К.Б. Холиков. Содержание и сущность государственных требований к развитию детей младшего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. Science and Education 3 (2), 1215-1220.

К.Б. Холиков. Проектирование состава хорового коллектива с применением школьных учеников в условиях Узбекистана. Scientific progress. 2 (№ 3), pp. 1094-1100.

К.Б. Холиков. Методика обучения прослушке детей в садике. Science and Education 3 (2), 1096-1104.

К.Б. Холиков. Виды деятельности, используемые на уроках музыки в дошкольных организациях. Science and Education 3 (2), 1201-1207

К.Б. Холиков. Цели и задачи музыкального воспитания детей в детском саду. Science and Education 3 (2), 1221-1226

К.Б. Холиков. Взаимосвязь музыкального развития, между воспитанием и обучением детей дошкольного образования. Science and Education 3 (2), 1227-1232.

К.Б. Холиков. Направляющие основы методики для педагогов и студентов музыкально эстетическая развития детей в садике. Science and Education 3 (2), 1233-1239.

К.Б. Холиков. Звукообразование, вокально-хоровые навыки, дикция—совокупность правильного пения. Science and Education 3 (2), 1175-1180.

К.Б. Холиков. Педагогический процесс формирования в ДОО. Важность музыкального образования. Science and Education 3 (2), 1105-1111.

К.Б. Холиков. Компетенция и компетентностный подход в обучении детей дошкольного возраста. Science and Education 3 (2), 1208-1214.

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Saloxov, N. M. (2023). Musiqa ta’limida bolalar folklor qo’shiqlarini o’rgatishning ilmiy pedagogik ahamiyati. Science and Education, 4(4), 1124–1129. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5645

Issue

Section

Pedagogical Sciences