Tarbiya jarayonlarini tashkil qilishda foydalanadigan metodik manbalarimiz yosh avlodni ma’naviy jihatdan yuksak fazilatlar egasi qilib voyaga yetkazishimizda asosiy omildir

Authors

  • Olimjon Odiljanovich Isaqov Namangan davlat unversiteti

Keywords:

tarbiya, pedagogik jarayon, ijtimoiy hodisa, milliy qadryatlar, islom ta’limoti, ajdodlar merosi, ma’naviy barkamol shaxs

Abstract

Tarbiya-tarixiy va ijtimoiy hodisadir. Tarbiya insonlarning faoliyati jarayonida ularning ongi va irodasini o‘stirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tarbiya ijtimoiy hodisa bo‘lib, insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida o‘ziga xos mazmun va amalga oshirish shakliga egadir. Yoshlarga berilayotgan ta’lim tarbiya jarayonlarida biz pedagoglar xar jixatdan bilvosita va bevosita ishtirok etmas ekanmiz o’zimiz ko’zlagan asosiy maqsadga va natijaga erisha olaymiz. Taqdim etilayotgan maqolada esa pedagoglar uchun muhum tavsiyalar va ular amal qilishi foydalanishi zarur bo’lgan manbalar keltirilgan.

References

Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish-yeng oliy saodatdir,T,2015 109-bet

Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch. –Toshkent: Ma’naviyat, 2008. –B.100– 7 b., 100–101 b,

I.A.Karimov. Olloh qalbimizda, yuragimizda.T.O‘zbekiston.–2000.12–b. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq.-T.: «Sharq». 1992.

Abdullayeva q., Rahmonbekova S. 2-sinfda o‘qish darslari. O‘qituvchi kitobi. -T.: O‘qituvchi, 2004.

Abdullayeva q., Yusupova M., Mahmudova M., Mavlonova M. O‘qish kitobi. (2-sinflar uchun darslik). -T.: «O‘qituvchi». 2001.

Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o’rganishning o‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.

Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O’smirlar o’rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o’ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.

Downloads

Published

2023-06-08

How to Cite

Isaqov, O. O. (2023). Tarbiya jarayonlarini tashkil qilishda foydalanadigan metodik manbalarimiz yosh avlodni ma’naviy jihatdan yuksak fazilatlar egasi qilib voyaga yetkazishimizda asosiy omildir. Science and Education, 4(5), 993–996. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5850

Issue

Section

Pedagogical Sciences